Hyte-johtaminen

Hyvinvointijohtaminen tarkoittaa kokonaisvaltaista näkemystä hyvinvoinnin edistämisestä koko kaupungin organisaatiossa. Siihen kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavan strategiateemaryhmän lisäksi myös kaikki kaupungin toimialat ja muut hyvinvoinnin parissa toimivat tahot.

Vantaalla on aloitettu syksyllä 2020 nykyisen hyvinvointijohtamisen arviointi ja sen kehitystarpeiden tunnistaminen. Lopputuloksena on malli, jonka avulla hyvinvointityötä selkeytetään ja rakennetaan entistä parempia yhteistyörakenteita ja johtamistapoja. Näillä tähdätään yhteisesti hyväksyttyyn ja tietoon perustuvaan hyvinvointityöhön, mikä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja samalla mahdollistaa jokaiselle kuntalaiselle ympäristön oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Lisäksi työllä on tarkoitus aikaansaada selkeä alusta ja yhteys tulevalle sote maakunta -alueen työskentelylle.

Arviointikriteerit

Hyvinvointijohtamisen arvioinnissa käytetään erilaisia arviointimalleja, joilla jäsennetään kehitystyötä. Vantaan sijoittuminen kriteereissä on merkitty sinisellä pohjalla.

Mitä valitut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet ovat ja miten ne ohjaavat edistämisen käytäntöjä?

Alkava

Määrittelemätön
Erittäin suppea
Ei koordinoitu

Strategiaa laaditaan lähinnä yksittäisen tahon toimesta.

Kehittyvä

Määritelty
Rajoittunut
Kapea

Laadimme strategian organisaatiomme johtoryhmässä muutaman henkilön kokoonpanolla.

Hyvä

Organisatorinen
Poikkihallinnollinen

Kaikki organisaatiomme toimialat ovat työssä mukana.

Optimaalinen

Monitahoinen
Monitasoinen

Hyödynnämme laajasti eri sidosryhmiä, mukana edustajia muun muassa: seurakunnasta, järjestöistä, kuntalaisista ja alueen asukkaista.

Millaisia ja kuinka laajoja yhteistyökäytäntöjä hyvinvointijohtamisessa sovelletaan?

Alkava

Olematon
Eriytynyt

Toteutus on yhden toimialan vastuulla.

Kehittyvä

Siilomainen
Passiivinen

Jokainen toimiala vastaa itse omasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstään.

Hyvä

Jaetun vastuullinen
Organisatorinen

Kaikki toimialat toteuttavat strategiaa jaetun vastuullisesti.

Optimaalinen

Kumppanuksellinen
Aktiivinen
Yhteisöllinen

Toteutamme strategiaa tiiviissä yhteistyössä koko kunnan tai alueen sidosryhmien kanssa.

Mitä valitut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet ovat sekä miten ne ohjaavat hyvinvointijohtamista ja hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjä?

Alkava

Asemoimaton

Emme ole määrittäneet erityisiä tavoitteita.

Kehittyvä

Reaktiivinen
Operatiivinen

Olemme luetelleet suuren joukon tavoitteita, mutta ne jäävät vielä irralleen edistämisen toimenpiteistä.

Hyvä

Soputuva
Johdonmukainen

Olemme tunnistaneet keskeiset hyvinvointihaasteet, joiden pohjalta olemme laatineet tavoitteita ja toimenpiteitä.

Optimaalinen

Proaktiivinen
Ohjaava

Strategia määrittää meille polun – meillä on tietty strateginen tahtotila, johon määrätietoisesti pyrimme.

Millaiseen ja kuinka laajaan hyvinvointikäsitykseen hyvinvointijohtaminen perustuu?

Alkava

Puuttuva
Yksiulotteinen

Johtaminen on yksiulotteista, perustuen tai kohdistuen esimerkiksi yksilön fyysisen kuntoisuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Kehittyvä

Kaksiuloitteinen

Johtaminen pohjautuu kahteen elämänlaadun ulottuvuuteen, esimerkiksi yksilön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Hyvä

Laaja
Moniuloitteinen

Hyvinvointijohtamisen tavoitteet ja toimenpiteet kiinnittyvät pääasiassa kolmeen hyvinvoinnin ulottuvuuteen.

Optimaalinen

Kokonaisvaltainen
Yhdistävä

Hyvinvoinnin kaikki ulottuvuudet, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen, näkyvät läpileikkaavina tavoitteissamme ja toimenpiteissämme.

Missä määrin johtamisessa on kiinnitetty huomiota hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuuteen?

Alkava

Ei tunnistettu tai toteava
Ei-tavoitteellinen

Emme ole kiinnittäneet huomiota eriarvoisuuteen eikä se asemoidu strategiatyössämme

Kehittyvä

Tunnistettu
Epäjohdonmukainen

Tunnistamme eriarvoisuuteen liittyviä haasteita, mutta ne näkyvät vain osittain strategisissa tavoitteissa ja edistämisen käytännöissä.

Hyvä

Tavoitteellinen
Johdonmukainen

Tunnistamme eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia ja pyrimme hakemaan niihin ratkaisua asettamalla tavoitteita ja toimenpiteitä.

Optimaalinen

Strategisesti asemoitu
Systemaattinen

Hyvinoinnin ja terveyden eriarvoisuuden vähentäminen on aukikirjoitettu strateginen tavoitteemme ja se ohjaa vahvasti strategiatyötämme.

Tulokset karkeita arvioita. Kuviossa sovellettu hyte-kypsyysanalyysimallia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyön arvioimiseksi. (Promeq 2019).

Tutustu Promeq-hankkeen Policy Brief -dokumenttiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyöstä kunnissa.