Hyvinvointiohjelman jalkauttaminen

Vantaan hyvinvointiohjelma 2018-2022 on strategia-asiakirja, jossa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet sekä ohjemakaudella toteutettavat toimenpiteet. 

Tällä sivulla on lueteltu kaikki ohjelman mukaiset vuoden 2022 loppuun menessä toteutettaviksi määritellyt tavoitteet. Kaikkien tavoitteiden valmiusaste kartoitetaan vuoden 2021 aikana ja puuttellisesti valmistelujen tavoitteiden kohdalla ryhdytään tukeviin toimenpiteisiin.

Luodaan monipuoliset, tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle.

Toimenpide
Valmiusaste
Tehdään liikunta helpoksi (kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen, liikunta-apteekki -toiminta lapsiperheille, Sporttikaveri, koulujen kerhotoiminta, liikuntaläksy, mahdollisuus kokeilla uusia liikunnanmuotojaEi arvioitu
Lisätään liikunnallista toimintaa lasten ja nuorten arjessa. Vakiinnutetaan Leikkien liikkumaan – ja Liikkuva koulu -toimintamallit sekä laajennetaan toiminta toiselle asteelle mahdollisuuksien mukaanEi arvioitu
Huomioidaan erilaiset kohderyhmät ja yksilölliset tavoitteet suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.Ei arvioitu
Vakiinnutetaan Sporttia kaikille -toiminta.Ei arvioitu
Tiivistetään lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen kannustavien toimijoiden yhteistyötä ja vahvistetaan koordinaatiota.Ei arvioitu
Tehostetaan viestintää ja liikuntamahdollisuuksien markkinointia monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen.Ei arvioitu
Kannustetaan seuroja toteuttamaan matalan kynnyksen liikuntaa.Ei arvioitu
Mahdollistetaan ikäihmisten parempi ja turvallinen liikkuminen kodissa ja kodin ulkopuolella toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi.Ei arvioitu

Vähän liikkuvia kannustetaan liikkumaan aikaisempaa enemmän.

Toimenpide
Valmiusaste
Tunnistetaan vähän liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän liikkumistaan rajoittavat tekijät. Huomioidaan myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.Ei arvioitu
Kannustetaan ja innostetaan kohdennetusti vähän liikkuvia lapsia, nuoria ja lapsiperheitä liikkumaan.Ei arvioitu
Ikäihmisille tarjotaan erilaisia ulkoilu-, liikunta- ja kuntoutuspalveluja päiväaikaan.Ei arvioitu

Lisätään avointa keskustelua tupakoinnista ja alkoholin käytöstä.

Tehostetaan kohdennettua ennaltaehkäisyä ja tukea tupakoinnin ja alkoholin käytön lopettamiseen.

Toimenpide
Valmiusaste
Kehitetään puheeksi ottoa ja motivoivaa haastattelua kaikessa toiminnassa.Ei arvioitu
Tunnistetaan ja puututaan nikotiinituotteiden ja päihteiden kokeilu- ja riskikäyttöön.Ei arvioitu
Järjestetään tupakoinnin lopettamista tukevia ryhmiä.Ei arvioitu
Kehitetään uusia toimintamalleja lasten ja nuorten nikotiinituotteiden ja päihteiden käytön ehkäisyyn yhteistyössä lasten, nuorten, perheiden ja kumppaneiden kanssa.Ei arvioitu
Kohdennetaan toimintaa: – raskaana olevat ja heidän puolisonsa sekä neuvolaikäisten lasten vanhemmat – ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevatEi arvioitu
Ikäihmisten tupakointiin ja alkoholin käyttöön kiinnitetään huomiota ja tarjotaan tukea tupakoinnin ja/tai alkoholin käytön vähentämiseen tai lopettamiseen.Ei arvioitu
Asiakaskontakteissa huomioidaan tupakointi ja alkoholin käyttö ja lisätään menetelmiä, joilla ikäihminen arvioi omaa tupakointiaan ja/tai alkoholin käyttöään.Ei arvioitu

Lisätään alueellisesti kohdennettua myönteistä erityiskohtelua.

Kehitetään alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Toimenpide
Valmiusaste
Kehitetään alueellista hyvinvointitietopohjaa.Ei arvioitu
Kohdennetaan resursseja ja toimintaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön saatavilla olevan aluetiedon mukaisesti. Ei arvioitu
Vahvistetaan lapsiperheköyhyyden tunnistamista ja tuen tarjoamista kaikessa toiminnassa. Ei arvioitu
Palvelujen kohdentamisessa tarkastellaan ikäihmisten ja vammaisten palvelujen tarvetta ja palveluja kohdennetaan niille alueille, joissa asuu paljon palvelun kohderyhmän asiakkaita. Ei arvioitu
Alueiden kehittämisessä huomioidaan ikäihmisten ja vammaisten erityistarpeet, mm. esteetön ja turvallinen ympäristö. Ei arvioitu

Kehitetään harrastusmahdollisuuksia niin, että yhä useammalla on mahdollisuus harrastaa.

Toimenpide
Valmiusaste
Kartoitetaan harrastamattomuuden syitä. Ei arvioitu
Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuus, erityisesti niille lapsille ja nuorille, joilla ei ole mieluista harrastusta. Ei arvioitu
Huomioidaan erilaiset kohderyhmät ja yksilölliset tavoitteet harrastustoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Ei arvioitu
Kehitetään yhteistoiminnallisesti maksuttomia ja edullisia, kaikille avoimia harrastuksia (esim. koulujen kerhotoiminta). Ei arvioitu
Kootaan tiedot harrastusmahdollisuuksista helposti saavutettavaan muotoon. Ei arvioitu
Ikäihmisille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa järjestetään yhteistyössä. Ei arvioitu

Lisätään mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle.

Toimenpide
Valmiusaste
Tuetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden omaehtoista yhteistä toimintaa (esim. naapurisuhteiden vahvistaminen, perhekeskustoiminta, vanhempainyhdistykset ja kyläjuhlat). Ei arvioitu
Luodaan ruotsinkieliselle väestölle mahdollisuuksia kohtaamiselle ja verkostoitumiselle Svenska rum -toimintaa kehittämällä. Ei arvioitu
Hyödynnetään järjestöjen ja seurakuntien osaamista ja tehostetaan yhteistä työtä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Ei arvioitu
Lisätään vertaisfoorumeita ja -ryhmiä yhteistyössä lasten, nuorten ja lapsiperheiden, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Panostetaan ryhmistä tiedottamiseen. Ei arvioitu
Osana ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa kaupunki tekee selvityksen kotona yksin asuvien ikäihmisten kokemasta yksinäisyydestä ja millä keinoin sitä voidaan lieventää, esimerkiksi vanhusten lisääntyvän päivätoiminnan kautta. Ei arvioitu
Mahdollistetaan ikäihmisten osallistuminen yhteisölliseen toimintaan. Ei arvioitu
Järjestetään ikäihmisille erilaisia tapahtumia ja kohtaamispaikkoja sekä huomioidaan heidän tarpeensa kaupunginosatapahtumien järjestämisessä. Ei arvioitu
Tilaisuuksien järjestämisessä hyödynnetään ikäihmisille tuttuja kohtaamispaikkoja ja ikäihmisten tarpeet huomioidaan tapahtumien tiedottamisessa. Ei arvioitu
Ikäihmisten osallistumismahdollisuuksien lisäämisessä käytetään erilaisia työmenetelmiä ja tiedotuskanavia. Ei arvioitu
Luodaan ruotsinkieliselle väestölle mahdollisuuksia kohtaamiselle ja verkostoitumiselle Svenska rum -toimintaa kehittämällä Ei arvioitu

Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan.

Toimenpide
Valmiusaste
Vahvistetaan sosiaalisia ja tunnetaitoja. Ei arvioitu
Vahvistetaan kiusaamisen ennalta ehkäisyn ja puuttumisen malleja kaikessa toiminnassa. Ei arvioitu
Lapset ja nuoret osallistuvat ja toimivat asiantuntijoina toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Ei arvioitu
Päivitetään lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimenpidesuunnitelma. Ei arvioitu
Lisätään mahdollisuuksia ilmoittaa huolesta ja lisätään asiakastyötä tekevien viranomaisten yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja. Ei arvioitu

Tunnistetaan apua tarvitsevat, tarjotaan kokonaisvaltaista tukea ja varmistetaan, että kukaan ei jää syrjään.

Toimenpide
Valmiusaste
Varmistetaan, että nuori saa tarvitsemansa avun tilanteessa, jossa hänellä ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Ei arvioitu
Vahvistetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaista tukea ja kohdennetaan tukea haavoittuvassa asemassa oleviin perheisiin. Ei arvioitu
Vahvistetaan yhteistyörakenteita ja yhteistä työtä kunnan sisällä ja kumppaneiden kanssa. Ei arvioitu
Otetaan mukaan lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan / huoltajiaan palvelujen ja toimintojen kehittämiseen. Kannustetaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät muuten osallistuisi kehittämistyöhön. Ei arvioitu
Lisätään lasten ja nuorten näkökulman huomioimista vaikutusten ennakkoarviointeja tehtäessä. Ei arvioitu
Ikäihmisiä (esim. vammaiset ikääntyneet, sotaveteraanit, etniset ryhmät) lähestytään heidän omien yhteisöjensä kautta ja lisätään tiedottamista esim. omaishoidon tuesta, asumistuesta ja toimeentulotuesta. Ei arvioitu
Tiedottamisessa ja palvelujen käytössä huomioidaan digitalisaation haasteet. Ei arvioitu
Lisätään työmenetelmiä esim. etsivään vanhustyöhön. Ei arvioitu
Vanhus- ja vammaisneuvostot ja erilaiset seniorijärjestöt ovat mukana palvelujen kehittämisessä. Ei arvioitu

Vahvistetaan vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta.

Toimenpide
Valmiusaste
Muodostetaan selkeä palvelukokonaisuus vanhemmuuden ja parisuhteen sekä eroperheiden tukemiseen. Ei arvioitu
Varmistetaan lastenhoito maahanmuuttaja-kotivanhempien suomen kielen opetuksen aikana. Ei arvioitu
Kehitetään arjen tukipalveluita (esim. perhekummi-, tukihenkilö-, varamummi- ja naapuriäititoiminta). Ei arvioitu

Työskennellään aktiivisesti hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Toimenpide
Valmiusaste
Luodaan tukirakenne järjestöjen vahvistamiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.Ei arvioitu
Järjestetään kohtaamistapahtumia eri puolilla Vantaata yhteistyössä järjestöjen ja asukkaiden kanssa.Ei arvioitu
Tiivistetään yhteistyötä turvallisuussuunnittelun ja maahanmuuttajayhteisöjen välillä.Ei arvioitu
Pilotoidaan Tsempataan yhdessä -kumppanuusmalli.Ei arvioitu
Jatketaan Meidän Vantaa -verkoston toimintaa.Ei arvioitu
Mallinnetaan Meidän Vantaa -verkoston kanssa Van-taan vapaaehtoistyön yhteinen toimintasuunnitelma.Ei arvioitu
Kehitetään uusi tapoja tavoittaa maahanmuuttajataustaisia asukkaita osallistumaan maankäytön ja tilojen suunnitteluun.Ei arvioitu

Laajennetaan kotoutumista tukevien palveluiden saatavuutta kaikille maahan muuttaneille.

Toimenpide
Valmiusaste
Varmistetaan, että kaikilla kotona lasta hoitavilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua suomen kielen opetukseen.Ei arvioitu
Huolehditaan, että suomen kielen opetusta on saatavilla joustavasti tarpeen mukaan. Laaditaan jokaiselle siitä hyötyvälle kotoutumissuunnitelma.Ei arvioitu
Varmistetaan järjestöjen kotoutumista tukevan toiminnan jatkuvuus.Ei arvioitu

Huolehditaan kansainvälistä suojelua saavien ja erityistä tukea tarvitsevien kotoutumisesta.

Toimenpide
Valmiusaste
Koulutetaan viranomaisia ja muita toimijoita trau-mojen ja väkivallan tunnistamiseen, puuttumiseen ja ohjaamiseen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys huomioiden.Ei arvioitu
Hyödynnetään paremmin järjestöjen erityisosaamista.Ei arvioitu
Vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien alkuvaiheen kotouttamispalveluita.Ei arvioitu
Otetaan käyttöön valtakunnallinen Paloma-toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan kansainvälistä suojelua saavien mielenterveyspalveluita.Ei arvioitu