Hyvinvointiohjelman jalkauttaminen

Vantaan hyvinvointiohjelma 2018-2022 on strategia-asiakirja, jossa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet sekä ohjelmakaudella toteutettavat toimenpiteet. 

Tällä sivulla on lueteltu kaikki ohjelman mukaiset vuoden 2022 loppuun menessä toteutettaviksi määritellyt tavoitteet. Kaikkien tavoitteiden valmiusaste on kartoitettu vuosien 2018-2019 osalta tässä väliraportissa.   Syksyn 2020 Vantaalla työskennellään ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden parissa, jotta ne jalkautuvat paremmin ja niitä toteutetaan suunnitelmassa määritellyllä tavalla. Väliraportti toimii pohjana seuraavan Hyvinvointiohjelmakauden valmistelussa.

Luodaan monipuoliset, tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle.

Toimenpide
Valmiusaste
Tehdään liikunta helpoksi (kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen, liikunta-apteekki -toiminta lapsiperheille, Sporttikaveri, koulujen kerhotoiminta, liikuntaläksy, mahdollisuus kokeilla uusia liikunnanmuotojaToteutunut osittain
Lisätään liikunnallista toimintaa lasten ja nuorten arjessa.

Vakiinnutetaan Leikkien liikkumaan – ja Liikkuva koulu -toimintamallit sekä laajennetaan toiminta toiselle asteelle mahdollisuuksien mukaan

Toteutunut osittain

 

Toteutunut

Huomioidaan erilaiset kohderyhmät ja yksilölliset tavoitteet suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Vakiinnutetaan Sporttia kaikille -toiminta.Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Tiivistetään lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen kannustavien toimijoiden yhteistyötä ja vahvistetaan koordinaatiota.Toteutunut osittain
Tehostetaan viestintää ja liikuntamahdollisuuksien markkinointia monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen.Toteutunut osittain
Kannustetaan seuroja toteuttamaan matalan kynnyksen liikuntaa.Toteutunut osittain
Mahdollistetaan ikäihmisten parempi ja turvallinen liikkuminen kodissa ja kodin ulkopuolella toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi.Toteutunut osittain

Vähän liikkuvia kannustetaan liikkumaan aikaisempaa enemmän.

Toimenpide
Valmiusaste
Tunnistetaan vähän liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän liikkumistaan rajoittavat tekijät. Huomioidaan myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.Toteutunut osittain
Kannustetaan ja innostetaan kohdennetusti vähän liikkuvia lapsia, nuoria ja lapsiperheitä liikkumaan.Toteutunut osittain
Ikäihmisille tarjotaan erilaisia ulkoilu-, liikunta- ja kuntoutuspalveluja päiväaikaan.Toteutunut osittain

Lisätään avointa keskustelua tupakoinnista ja alkoholin käytöstä.

Tehostetaan kohdennettua ennaltaehkäisyä ja tukea tupakoinnin ja alkoholin käytön lopettamiseen.

Toimenpide
Valmiusaste
Kehitetään puheeksi ottoa ja motivoivaa haastattelua kaikessa toiminnassa.Toteutunut osittain
Tunnistetaan ja puututaan nikotiinituotteiden ja päihteiden kokeilu- ja riskikäyttöön.Toteutunut osittain
Järjestetään tupakoinnin lopettamista tukevia ryhmiä.Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Kehitetään uusia toimintamalleja lasten ja nuorten nikotiinituotteiden ja päihteiden käytön ehkäisyyn yhteistyössä lasten, nuorten, perheiden ja kumppaneiden kanssa.Toteutunut osittain
Kohdennetaan toimintaa: – raskaana olevat ja heidän puolisonsa sekä neuvolaikäisten lasten vanhemmat – ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevatToteutunut osittain
Ikäihmisten tupakointiin ja alkoholin käyttöön kiinnitetään huomiota ja tarjotaan tukea tupakoinnin ja/tai alkoholin käytön vähentämiseen tai lopettamiseen.Toteutunut osittain
Asiakaskontakteissa huomioidaan tupakointi ja alkoholin käyttö ja lisätään menetelmiä, joilla ikäihminen arvioi omaa tupakointiaan ja/tai alkoholin käyttöään.Ei toteutunut/ alkuvaiheessa

Lisätään alueellisesti kohdennettua myönteistä erityiskohtelua.

Kehitetään alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Toimenpide
Valmiusaste
Kehitetään alueellista hyvinvointitietopohjaa.Toteutunut osittain
Kohdennetaan resursseja ja toimintaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön saatavilla olevan aluetiedon mukaisesti.Toteutunut osittain
Vahvistetaan lapsiperheköyhyyden tunnistamista ja tuen tarjoamista kaikessa toiminnassa.Toteutunut osittain
Palvelujen kohdentamisessa tarkastellaan ikäihmisten ja vammaisten palvelujen tarvetta ja palveluja kohdennetaan niille alueille, joissa asuu paljon palvelun kohderyhmän asiakkaita.Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Alueiden kehittämisessä huomioidaan ikäihmisten ja vammaisten erityistarpeet, mm. esteetön ja turvallinen ympäristö.Toteutunut osittain

Kehitetään harrastusmahdollisuuksia niin, että yhä useammalla on mahdollisuus harrastaa.

Toimenpide
Valmiusaste
Kartoitetaan harrastamattomuuden syitä. Ei toteutunut
Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuus, erityisesti niille lapsille ja nuorille, joilla ei ole mieluista harrastusta.Toteutunut osittain
Huomioidaan erilaiset kohderyhmät ja yksilölliset tavoitteet harrastustoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.Toteutunut osittain
Kehitetään yhteistoiminnallisesti maksuttomia ja edullisia, kaikille avoimia harrastuksia (esim. koulujen kerhotoiminta).Toteutunut osittain
Kootaan tiedot harrastusmahdollisuuksista helposti saavutettavaan muotoon.Toteutunut osittain
Ikäihmisille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa järjestetään yhteistyössä.Toteutunut osittain

Lisätään mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle.

Toimenpide
Valmiusaste
Tuetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden omaehtoista yhteistä toimintaa (esim. naapurisuhteiden vahvistaminen, perhekeskustoiminta, vanhempainyhdistykset ja kyläjuhlat).Toteutunut osittain
Luodaan ruotsinkieliselle väestölle mahdollisuuksia kohtaamiselle ja verkostoitumiselle Svenska rum -toimintaa kehittämällä. Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Hyödynnetään järjestöjen ja seurakuntien osaamista ja tehostetaan yhteistä työtä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.Toteutunut osittain
Lisätään vertaisfoorumeita ja -ryhmiä yhteistyössä lasten, nuorten ja lapsiperheiden, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Panostetaan ryhmistä tiedottamiseen.Toteutunut osittain
Osana ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa kaupunki tekee selvityksen kotona yksin asuvien ikäihmisten kokemasta yksinäisyydestä ja millä keinoin sitä voidaan lieventää, esimerkiksi vanhusten lisääntyvän päivätoiminnan kautta.Toteutunut osittain
Mahdollistetaan ikäihmisten osallistuminen yhteisölliseen toimintaan.Toteutunut osittain
Järjestetään ikäihmisille erilaisia tapahtumia ja kohtaamispaikkoja sekä huomioidaan heidän tarpeensa kaupunginosatapahtumien järjestämisessä.Toteutunut osittain
Tilaisuuksien järjestämisessä hyödynnetään ikäihmisille tuttuja kohtaamispaikkoja ja ikäihmisten tarpeet huomioidaan tapahtumien tiedottamisessa.Toteutunut osittain
Ikäihmisten osallistumismahdollisuuksien lisäämisessä käytetään erilaisia työmenetelmiä ja tiedotuskanavia.Toteutunut osittain
Luodaan ruotsinkieliselle väestölle mahdollisuuksia kohtaamiselle ja verkostoitumiselle Svenska rum -toimintaa kehittämällä Ei toteutunut/ alkuvaiheessa

Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan.

Toimenpide
Valmiusaste
Vahvistetaan sosiaalisia ja tunnetaitoja.Toteutunut osittain
Vahvistetaan kiusaamisen ennalta ehkäisyn ja puuttumisen malleja kaikessa toiminnassa.Toteutunut osittain
Lapset ja nuoret osallistuvat ja toimivat asiantuntijoina toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.Toteutunut osittain
Päivitetään lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimenpidesuunnitelma. Toteutunut
Lisätään mahdollisuuksia ilmoittaa huolesta ja lisätään asiakastyötä tekevien viranomaisten yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja.Toteutunut osittain

Tunnistetaan apua tarvitsevat, tarjotaan kokonaisvaltaista tukea ja varmistetaan, että kukaan ei jää syrjään.

Toimenpide
Valmiusaste
Varmistetaan, että nuori saa tarvitsemansa avun tilanteessa, jossa hänellä ei ole opiskelu- tai työpaikkaa.Toteutunut osittain
Vahvistetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaista tukea ja kohdennetaan tukea haavoittuvassa asemassa oleviin perheisiin.Toteutunut osittain
Vahvistetaan yhteistyörakenteita ja yhteistä työtä kunnan sisällä ja kumppaneiden kanssa.Toteutunut osittain
Otetaan mukaan lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan / huoltajiaan palvelujen ja toimintojen kehittämiseen. Kannustetaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät muuten osallistuisi kehittämistyöhön.Toteutunut osittain
Lisätään lasten ja nuorten näkökulman huomioimista vaikutusten ennakkoarviointeja tehtäessä. Ei toteutunut
Ikäihmisiä (esim. vammaiset ikääntyneet, sotaveteraanit, etniset ryhmät) lähestytään heidän omien yhteisöjensä kautta ja lisätään tiedottamista esim. omaishoidon tuesta, asumistuesta ja toimeentulotuesta.Toteutunut osittain
Tiedottamisessa ja palvelujen käytössä huomioidaan digitalisaation haasteet.Toteutunut osittain
Lisätään työmenetelmiä esim. etsivään vanhustyöhön.Toteutunut osittain
Vanhus- ja vammaisneuvostot ja erilaiset seniorijärjestöt ovat mukana palvelujen kehittämisessä.Toteutunut osittain

Vahvistetaan vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta.

Toimenpide
Valmiusaste
Muodostetaan selkeä palvelukokonaisuus vanhemmuuden ja parisuhteen sekä eroperheiden tukemiseen. Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Varmistetaan lastenhoito maahanmuuttaja-kotivanhempien suomen kielen opetuksen aikana. Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Kehitetään arjen tukipalveluita (esim. perhekummi-, tukihenkilö-, varamummi- ja naapuriäititoiminta). Ei toteutunut/ alkuvaiheessa

Työskennellään aktiivisesti hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Toimenpide
Valmiusaste
Luodaan tukirakenne järjestöjen vahvistamiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.Toteutunut osittain
Järjestetään kohtaamistapahtumia eri puolilla Vantaata yhteistyössä järjestöjen ja asukkaiden kanssa.Toteutunut
Tiivistetään yhteistyötä turvallisuussuunnittelun ja maahanmuuttajayhteisöjen välillä.Toteutunut osittain
Pilotoidaan Tsempataan yhdessä -kumppanuusmalli.Toteutunut
Jatketaan Meidän Vantaa -verkoston toimintaa.Ei toteutunut/ alkuvaiheessa
Mallinnetaan Meidän Vantaa -verkoston kanssa Vantaan vapaaehtoistyön yhteinen toimintasuunnitelma.Toteutunut osittain
Kehitetään uusi tapoja tavoittaa maahanmuuttajataustaisia asukkaita osallistumaan maankäytön ja tilojen suunnitteluun.Ei toteutunut/ alkuvaiheessa

Laajennetaan kotoutumista tukevien palveluiden saatavuutta kaikille maahan muuttaneille.

Toimenpide
Valmiusaste
Varmistetaan, että kaikilla kotona lasta hoitavilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua suomen kielen opetukseen.Toteutunut
Huolehditaan, että suomen kielen opetusta on saatavilla joustavasti tarpeen mukaan. Laaditaan jokaiselle siitä hyötyvälle kotoutumissuunnitelma.Toteutunut osittain
Varmistetaan järjestöjen kotoutumista tukevan toiminnan jatkuvuus.Toteutunut osittain

Huolehditaan kansainvälistä suojelua saavien ja erityistä tukea tarvitsevien kotoutumisesta.

Toimenpide
Valmiusaste
Koulutetaan viranomaisia ja muita toimijoita traumojen ja väkivallan tunnistamiseen, puuttumiseen ja ohjaamiseen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys huomioiden.Toteutunut osittain
Hyödynnetään paremmin järjestöjen erityisosaamista.Toteutunut osittain
Vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien alkuvaiheen kotouttamispalveluita.Toteutunut osittain
Otetaan käyttöön valtakunnallinen Paloma-toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan kansainvälistä suojelua saavien mielenterveyspalveluita.Toteutunut