Muut kunnat ja yhteisöt

Lääkärit ja hoitajat ohjaavat Vantaalla riskiryhmäläisiä pitkäkestoiseen elintapaohjaukseen 

Vantaalla on toiminut kahden vuoden ajan pitkäkestoinen elintapaohjauspalvelu hyvinvointimentorointi, jonka nimi kuvastaa hyvinvoinnin kokonaisvaltaista huomioimista. Vantaalla Liikunnan palvelualue on toiminut hyvinvointimentoroinnin pääkehittäjänä ja terveyspalveluiden asiantuntemusta on käytetty esimerkiksi asiakkaiden tavoittamisessa ja palvelun sisäänottokriteerien luomisessa. Kehittämistoiminnan ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat ohjata palveluun elintapojensa puolesta riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita potilastietojärjestelmän avulla.  

Vantaan malli elintapaohjaukseen

Vantaan hyvinvointimentoroinnissa yhdistyy vastaanotolla tapahtuva elintapaneuvonta, käyttäytymistieteeseen pohjautuva muutosprosessi ja mobiililaitepohjainen ohjaus. Ohjaus on rakennettu mukaillen the Multi-Process Action Control Framework -mallia (M-PAC, Liu ym. 2019), joka yhdistää useita käyttäytymisteorioita. Mallia on hyödynnetty erityisesti Vantaan mobiilisovellussisällön rakentamisessa. Mobiilisovellus mahdollistaa vuorovaikutuksen lisäksi itsereflektointiin ja tapojen tarkasteluun kannustavien tehtävien ja terveyspainotteisen materiaalin tarjoamisen.  

Hyvinvointimentorointi käynnistyy asiakkaan ja ohjaajan tapaamisella, jossa kartoitetaan asiakkaan tilannetta, toiveita ja odotuksia ohjaukselle. Asiakkaalta on mitattu hänen halutessaan kehon paino, käden puristusvoima, vyötärönympärys ja arvioitu maksimaalinen hapenottokyky non-exercise menetelmillä. Mittausten avulla on seurattu edistymistä ohjauksen aikana noin kolmen kuukauden välein. Vuoden mittaisen ohjauksen jälkeen asiakas on voinut jäädä mukaan sisällöltään kevennettyyn seurantavaiheeseen, jonka aikana seurataan ja tuetaan opittujen terveystottumusten pysyvyyttä. 

Liikunta- ja terveysalan osaamisen yhdistäminen 

Vantaan Liikunnan palvelualueen elintapaohjaajina eli hyvinvointimentoreina työskentelee liikunta- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita. Asiantuntijat ovat perehdyttäneet terveydenhuollon ammattilaiset hyvinvointimentorointiin, jotta tavoitetaan erityisesti elintapojensa puolesta riskiryhmiin kuuluvia kuntalaisia. Perehdytyksen myötä asiakkaita on ohjautunut hyvinvointimentorointiin sisäänottokriteereiden, kuten ylipaino, tyypin 2 diabetes, perusteella useista Vantaan terveydenhuollon toimipisteistä.  

Käytännön asiakastyössä liikunta- ja terveyspalvelujen yhteistyötä tehdään potilastietojärjestelmän avulla. Järjestelmän käyttö on mahdollistanut terveydenhuollon ammattilaisille asiakkaiden ajanvarauksen järjestelmässä hyvinvointimentorointiin. Hyvinvointimentorit voivat tehdä potilastietojärjestelmään merkintöjä asiakkaan luvalla yksilötapaamisista ja niiden yhteydessä tehtävistä mittauksista. Hyvinvointimentorin merkinnät ovat sekä terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaan itsensä nähtävissä. 

Alustavat tulokset lupaavia 

Vantaan hyvinvointimentorointiin on helmikuusta 2020 lähtien ohjautunut asiakkaita niin Vantaan terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotoilta kuin oman ilmoittautumisen kautta. Lokakuuhun 2021 mennessä mentorointiin on ohjautunut 345 henkilöä, joista 163 henkilöä on ohittanut palvelun puolivälin. Tähänastisista asiakkaista 19 on keskeyttänyt palvelun pääosin terveydellisten syiden vuoksi. 

Hyvinvointimentorointiin näyttää ohjautuvan sopivaa kohderyhmää, sillä ohjauksen alussa yli 75 %:lla käden puristusvoima sekä maksimaalisen hapenottokyvyn arvio olivat oman ikäisiin suhteutettuna selvästi keskimääräistä heikompia. Ohjauksen myötä asiakkaiden edistyminen on ollut pääasiassa myönteistä. Tuloksia on nähtävissä esimerkiksi painonmuutoksessa, sillä tähän asti 12 kuukauden ohjauksen päättäneiden asiakkaiden (n=53) keskimääräinen painonpudotus on 3.4 ± 4.7 %.

Kuvio: Painonmuutos yksilöillä, jotka päättäneet palvelun 10/2021 mennessä. Punaisella yksilöt, joilla painonnousu; keltaisella yksilöt, joilla painonpudotus 0-5 %; vihreällä yksilöt, joilla painonpudotus >5 %. 

Hyvinvointimentoroinnista on määritetty hankeaikaisten tulosten perusteella (n=53) Itä-Suomen yliopiston ja THL:n kanssa kustannussäästölaskelma. Laskelman perusteella 2,5 prosentin keskimääräinen painonpudotus tuottaa terveydenhuoltomenoihin ja tuottavuuskustannuksiin noin 1,7 miljoonan euron kumulatiiviset säästöt 1000 asiakasta kohden 15 vuoden aikana. Per asiakas arvioitu säästö 15 vuoden aikana on 1767 euroa (luottamusväli -383–3989 euroa). Hyvinvointimentoroinnin ohjauskuluja (481 euroa/ asiakas) ei ole huomioitu laskelmassa.  

Hyvinvointimentoroinnin jatko  

Hyvinvointimentorointi on kehitetty osana Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan –hanketta, joka on toteutettu Vantaalla Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen määrärahasta 2019–2021. Hanke päättyy lokakuussa 2021 ja toimintaa jatketaan hankkeen jälkeen osana Vantaan kaupungin toimintaa. Palvelu on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, ja asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella palvelu on koettu erittäin hyödylliseksi. Tulevaisuudessa palvelua jatkokehitetään ja tarkoituksena on tarkastella samalla Vantaan elintapaohjauspalveluiden kokonaisuutta, jotta kuntalaiset saisivat oikeanlaista ja vaikuttavaa apua elintapoihinsa.  

Vantaan Hyvinvointimentoroinnin kokemuksista ja käytänteistä on julkaistu video ja toimintamalliopas, joissa on lisätietoa palvelun kehittämisestä ja tuloksista. Hankkeesta järjestettiin lokakuussa 2021 loppuseminaari, jonka tallenteen pääset katsomaan tästä.  

Terveyskeskukset

Terveyskeskusten kautta hyvinvointimentoroinnista hyötyville potilaille varataan aika mentorin kontaktikäynnille. Potilaiden ohjaaminen palveluun tapahtuu samalla tavalla kuin nykyisissä Liikunta-apteekeissa.

Terveyskeskusten potilaista on mahdollista seuloa elintapamuutoksesta kaikkein eniten hyötyvät potilaat ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä tai hoitaa jo olemassa olevia terveysongelmia mentoroinnin tukemalla elintapamuutoksella.  

Ensimmäiset pilotit käynnistyvät lokakuussa 2019.

Neuvolat

Neuvoloiden kautta tavoitetaan erityisesti diabetesriskissä olevat äidit, ja elintapamuutosta voidaan tukea jo raskauden alkuvaiheesta lähtien. Vaikuttavuuden kannalta odottavien äitien terveystottumukset ovat keskeisiä, sillä ne ovat vahvasti yhteydessä myös äitien lasten elintapoihin. 

Riskiryhmän haasteellisuuden ja tärkeyden vuoksi hyvinvointimentoroinnin kesto riskiryhmiin kuuluvilla äideillä on 18 kuukautta. 

Ensimmäiset pilotit käynnistyvät lokakuussa 2019.

Ammattioppilaitokset

Ammattiin opiskeleville kehitetään pelillistetty mobiilipohjainen elintapaohjelma, joka kannustaa terveystottumusten parantamisen ohella myös nuoria tuottamaan itse tavoitteita ja tehtäviä ohjelman aikana.

Mentirointiohjelmaa kehitetään yhdessä ammattiin opiskelevien kanssa alkuvuodesta 2020. Ohjelman lähtökohtana on kokemuksellisuuden hyödyntäminen elintapamuutoksen saavuttamisessa. 

Ensimmäiset pilotit käynnistyvät helmikuussa 2020.